dijous, de juliol 24, 2008

El CAC adverteix l'Ajuntament de Sabadell que no pot difondre programes per canals privats sense autorització

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda el 16 de juliol, va aprovar un acord en què s'adverteix l'Ajuntament de Sabadell que els prestadors de serveis de televisió privats no poden difondre programes per encàrrec de les administracions públiques tret de casos excepcionals i sempre amb l'autorització preceptiva del CAC.

El Consell va tenir coneixement, arran d'una queixa per manca de pluralisme, que l'Ajuntament de Sabadell coprodueix el programa Sabadell actual, que emet el canal privat Canal Català Vallès. La queixa la va presentar el Grup Municipal d'Entesa per Sabadell, i assenyalava que el programa del 30 de gener de 2008 va ser parcial i tendenciós.

El CAC recorda que l'apartat 4 de l'article 36 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya estableix que "els prestadors de serveis de comunicació audiovisual de gestió privada no poden difondre continguts per encàrrec de les administracions públiques, llevat dels publicitaris i dels casos d'ens locals que no puguin prestar directament el servei públic establert pels articles 32 i següents, per motius tècnics, econòmics, demogràfics o altres de naturalesa anàloga, l'existència dels quals sigui apreciada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya [...]".

La possibilitat de les administracions públiques d'encarregar a prestadors privats difondre continguts de servei públic té, per tant, un caràcter absolutament excepcional i no pot ser un recurs habitual de prestació del servei públic audiovisual local.

El CAC va enviar el 21 de juliol passat un escrit a l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, en què se l'adverteix que, en cas de voler mantenir aquesta situació, és preceptiu sol·licitar al CAC l'excepcionalitat que preveu la Llei. En concret, segons explica l'escrit, correspon a l'Ajuntament de Sabadell justificar l'existència de motius tècnics, econòmics, demogràfics o d'altres de naturalesa anàloga que impossibilitin la prestació directa del servei públic de televisió. Així mateix, cal que l'Ajuntament de Sabadell justifiqui les missions de servei públic que emparin els continguts que s'encarreguen a un prestador privat, així com que acrediti la inexistència de prestadors de serveis de televisió de titularitat pública que emetin a la demarcació de Sabadell.

Font: CAC

Cap comentari: